ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ „ОДИТ НА СРЕДСТВАТА ОТ ЕС“ УЛИЧИ В ЛЪЖА КИРИЛ ПЕТКОВ И АСЕН ВАСИЛЕВ

0

Във връзка с разпространеното в медиите на 19.09.2022 г. изявление на политически лица от партия „Продължаваме промяната“, изразяваме категоричното си несъгласие с изложените твърдения за неправомерни действия в Изпълнителна агенция „Одит на средствата от ЕС“.

Тези изказвания, направени в чисто политически контекст в предизборна обстановка, уронват доброто име на Изпълнителна агенция „Одит на средствата от ЕС“ (ИА ОСЕС) и могат да имат сериозни последиците върху системата за управление и контрол на средствата от ЕС.

ИА ОСЕС е Одитен орган по програмите, съфинансирани от Европейския фонд за регионално развитие, Кохезионния фонд, Европейския социален фонд и Европейския фонд за подпомагане на най-нуждаещи се лица, както и по Механизма за възстановяване и устойчивост.

Одитните органи във всички държави членки, в това число ИА ОСЕС, извършват одитните си ангажименти при стриктно спазване на приложимите регламенти и издадените от Европейската комисия указания, включително Указанията за одитиращите органи относно методите за формиране на  извадки. За информация регламентите и указанията, които Одитният орган спазва, са публично достъпни:

Одитните органи докладват пряко и регулярно на Европейската комисия резултатите от работата си, като:

 • представят чрез специализирана система SFC резултатите от одитите на системите непосредствено след тяхното приключване;
 • по всяка програма изпращат Годишен контролен доклад, който представя резултатите от системните одити, одитите на проектите, извършени на база одитна извадка и одитите на отчетите.

Описаните по-горе резултати се оценяват от Европейската комисия, която приема или отказва да приеме резултатите от одиторската работа по съответната програма. До този момент Европейската комисия и Европейската сметна палата оценяват работата на Одитния орган ИА ОСЕС като съответстваща изцяло на европейското законодателство, насоките на Европейската комисия и международно признатите одиторски стандарти. Извършените от Европейската сметна палата и Европейската комисия проверки са потвърдили високото качество на работата на Одитния орган и не са установили съществени пропуски или грешки с финансово влияние, които да поставят под съмнение издадените годишни одитни становища. Структурата на Одитния орган ИА ОСЕС, независимостта му при планиране и докладване на резултатите от одитните ангажименти, прилаганата от него методология, включително тази за избор на извадки, са оценени от Европейската комисия с най-високата оценка 1 „Функционира добре. Не е необходимо подобрение или е необходимо само незначително подобрение“. До този момент тази максимална оценка не е променена.

Извадките за одит на операциите се правят по всяка оперативна програма при стриктно спазване на Указания за одитиращите органи относно методите за формиране на извадки на ЕК (EGESIF_16-0014-00). Документират се детайлно и се изпращат за преглед от Службите на ЕК преди началото на проверките. Изготвянето и документирането на всяка извадка се оценява и проверява от страна на Службите на ЕК за съответствие с цитираните указания в рамките на ежегодните прегледи за приемане на Годишните контролни доклади по всяка оперативна програма. Всички работни документи за извадките се прилагат към съответния годишен контролен доклад.

В съответствие с посочените указания, одитните органи преимуществено прилагат статистически извадкови методи. ИА ОСЕС прилага методология за избор на статистически извадки чрез метода Monetary Unit Sampling (MUS). Следва да се отбележи, че ЕК няма изискване за използване на специален софтуер за извадки и е предоставила на одитните органи своите работни документи за извадки и екстраполиране на грешки, които ИА ОСЕС използва.

Съгласно метода MUS в извадката попадат с предимство единиците с най-висока стойност на сертифицираните разходи. Изготвянето на статистическата извадка включва следните надлежно документирани основни стъпки:

 • генериране на популацията от сертифицираните разходи от счетоводната система SAP;
 • подреждане на единиците от популацията за извадката на случаен принцип;
 • определяне на размера на извадката чрез прилагане на конкретни параметри: ниво на същественост; коефициент на надеждност z’, отговарящ на минималното ниво на сигурност от системите за управление и контрол; процент очаквана грешка; стойност на очакваната грешка; средна претеглена стойност на стандартното отклонение; интервал на извадката;
 • избор на единиците от изчерпателната страта на извадката, която се одитора 100 %;
 • избор на случайно число, в рамките на изчисления интервал за извадката. Функционалността, която предлага външната платформа random.org, не служи за избор на всички единици в извадката, а само за определяне на това случайно число. Случайно число се използва само за определяне на началната стъпка за прилагане на интервала на извадката (SI) в неизчерпателната страта и няма решаващо влияние върху избора на конкретните единици в извадката. Одиторите, изготвящи извадката, надлежно документират направения избор, с цел проследимост на тяхната работа;
 • останалите единици от неизчерпателната страта се избират чрез прилагане на изчисления интервала на извадката.

Следва да се отбележи, че всяка статистическа извадка се изготвя от компетентен одитор, детайлно запознат с одитната методология и практика, като се проверява и от втори одитор. Директори на одитните дирекции или изпълнителният директор не изготвят извадки.

Предвид изложеното, твърдението, че ползваната външна платформа random.org не позволява да се пазят следи как са подбирани проектите за одит, е необосновано. Европейската сметна палата е одитирала прилагания подход за поддържане на одитна следа, счела е, че е налице минимална слабост в документирането, която не е оказала влияние върху проверената извадка и няма финансов ефект.

ИА ОСЕС е сред публичните институции в България, обект на регулярни (няколко пъти годишно) задълбочени проверки от страна на външни, независими органи от Европейския съюз, като резултатите от тези проверки са доказали професионализма и качеството на работата на Одитния орган. За информация, през продължаващия и в момента програмен период 2014-2020 са извършени 13 одита на ЕК и 5 одита на Европейската сметна палата. Агенцията е изградила и поддържа висока професионална репутация пред европейските си партньори, както и пред Одитните органи от другите държави членки.

За илюстрация, през текущия програмен период докладваният ефект от работата на Одитния орган за защита на финансовите интереси на ЕС по оперативните програми за период 2014-2020, представен от изпълнителния директор пред мисия на Комисията по бюджетен контрол (CONT) към Европейския парламент на 10.04.2022 г., е следният:

 • 21 550 637,97 евро – коригирани разходи, свързани с установени от Одитния орган нередности. Тази сума е оттеглена от годишните отчети по програмите в резултат на индивидуални финансови корекции, предложени от Одитния орган (това е само ефектът за дадената счетоводна година, като допълнително са оттеглени и свързаните с одитните констатации разходи, извършени през предходни счетоводни години). Оценката на общия ефект корекции през годините, калкулиран на база стойността на засегнатите договори, е  60 814 591 евро.
 • 7 253 897,54 евро – сума, оттеглена от годишните отчети в резултат на екстраполирани финансови корекции, предложени от Одитния орган в допълнение към индивидуалните корекции, за да се намали остатъчната обща грешка по дадената програма под нивото на същественост от 2 %.
 • Общо оттеглените разходи за програмния период в резултат на работата на Управляващите органи и Одитния орган са в размер на 57 936 194,14  евро, като 49,72 % от тях се дължат на работата на Одитния орган.

Следва да се отбележи, че горните суми на нередни разходи представляват нередности, които самата държава членка е коригирала и предвид това по силата на Регламент (ЕС) 1303/2013 тези суми могат да бъдат използвани от държавата членка за други незасегнати проекти по програмата. В случай, че не са коригирани от националните органи и нередностите се установят от ЕК, то се прилага нетна финансова корекция (намалява се сумата по програмата). За текущия програмен период по оперативните програми няма такава нетна корекция от Комисията, което показва, че Одитният орган работи ефективно.

Докладът от мисията е публикуван на страницата на Европейския парламент. В приложение 2 към него е представена презентацията на Одитния орган.   https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/CONT-CR-732539_EN.pdf

Статистиката показва, че за текущия програмен период Одитният орган е изпратил до Прокуратурата на РБ сигнали с индикатори за измама за 77 проекта, за 13 проекта проверките продължават, за 54 проекта е отказано образуването на наказателно производство, за един проект случаят е потвърден. Следва да се отбележи, че за 9 проекта има образувано наказателно производство под егидата на делегираните прокурори на Европейската прокуратура (в резултат на одит от 2019 г. Одитният орган е изпратил сигнала с информация за индикатори за измама по тези проекти). Информация за посоченото разследване на Европейската прокуратура по 9-те проекта е предоставена от ЕП, видно от различни медии (например   https://btvnovinite.bg/bulgaria/za-izmama-s-evropari-kyoveshi-razsledva-9-firmi-u-nas-konfiskuvana-e-tehnika-za-milioni.html ).

ИА ОСЕС от началото на своето съществуване през 2009 г. е извършвала независимо и обективно своята работа и докладвала резултатите от своята работа на ЕК с всички установени грешки, без намеса от страна на национални органи. Така за предходния програмен период Одитният орган е констатирал и докладвал на годишна база в годишните си контролни доклади следните нива на грешки по програмите над прага на същественост от 2 %:

 • ОП „Околна среда“ – 15 %, 14 %, 17 %, 19 %, 6 % (съответно за годините от 2010 г. до 2014 г. включително),
 • ОП „Регионално развитие“ – 4 %, 3 %, 5 %, 7 %, 15 %, 3,4 % (за години 2010-2014 г. вкл.),
 • ОП „Административен капацитет“ – грешки между 2 – 5 % (за 2010 г., както и за години 2012-2015 включително),
 • ОП „Транспорт“ – грешки между 2 и 3 % (за 2013 г. и 2014 г.),
 • ОП „Конкурентоспособност“ – 10 % грешка през 2009 г.,
 • ОП „Развитие на човешките ресурси“ – 3 % през 2010 г.
 • ОП „Техническа помощ“ – 2,2 % за 2014 г.

Към приключването на посочените програми, във финалните контролни доклади за ОПОС, ОПАК и ОПТ  остатъчната грешка е 0, за останалите програми – 0,19 % за ОПРР, 0,39 % за ОПК, 0,18 % за ОПРЧР и 0,12 % за ОПТП – т.е. грешките са изчистени много под прага на същественост от 2 % след изпълнение на препоръките на Одитния орган.

ОТНОСНО ТВЪРДЕНИЯТА:

 • „софтуер, който са купили за 770 хил. лв., който е трябвало да пази следи как точно се избира кои проекти ще се одитират“

През 2011 г. въз основа на проведена открита процедура за обществена поръчка с предмет „Доставка и внедряване на софтуер за управление на одиторската дейност“ ИА ОСЕС е закупила софтуера Pentana – PAWS на стойност 303 900 лева. Pentana – PAWS не е софтуер за избор на извадки и няма функционалности за избор на извадки или избор на случайни числа. Посоченият софтуер е за управление на одитната дейност и съдържа одитни досиета, но няма функционалност за извадки.

Предвид горното и във връзка с изложеното за извадките, не отговаря на истината твърдението за „софтуер, който са купили за 770 хил. лв., който е трябвало да пази следи как точно се избира кои проекти ще се одитират“.

 • „изтрити файлове от компютри“

Служебната информация се съхранява на сървъра на Агенцията,  включително одитни досиета и доклади. На тази информация регулярно се правят резервни и архивни копия и не би могла да бъде загубена.

Всички Годишни контролни доклади (с приложени извадки и резултати), доклади от системни одити и доклади от проверки на проекти са разпространени веднага след издаването им до потребителите – съответно Европейската комисия, управляващи и сертифициращ органи, бенефициенти. Така резултатите от одитите съгласно одиторските стандарти са предоставени на всички заинтересовани лица и предвид това не биха могли да бъдат последващо коригирани или изтрити.

 • „разходи за недопустими юридически услуги“

В националното ни законодателство юридическите услуги са допустим разход съгласно чл. 20 от ПМС № 189/2016 г., но разходите за решаване на спорове глоби, финансови санкции и разходи за разрешаване на спорове са недопустими съгласно чл. 26, ал. 1, т. 1 от посоченото постановление. В тази връзка не са допустими конкретно само разходи за услуги по разрешаване на съдебни спорове и арбитражи, включително разходи за процесуално представителство.

В публикацията става въпрос за проект (бюджетна линия) на МРРБ за юридически услуги BG16RFOP001-8.002-0003-C09 „Специализирани юридически услуги за подпомагане работата на Управляващия орган на Оперативна програма “Региони в растеж“ 2014-2020, финансирана със средства на Оперативна програма “Региони в растеж“ 2014-2020, Приоритетна ос 8 „Техническа помощ“, процедура № BG16RFOP001-8.002 “Бюджетна линия за УО на ОПРР2014-2020“. Общият бюджет на проекта е 8 917 778,92 лв. По него са разходвани 4 777 128,37 лв. Същите са включени от бенефициента в 15 искания за плащане, представени през пет счетоводни години. За информация през изминалите шест счетоводни години с декларирани разходи по Оперативна програма „Региони в растеж“ са налични общо 1 771 искания за плащане с обща стойност на сертифицираните разходи по тях 1 829 051 637,52 лв. В статистическите извадки на Одитния орган не е попадало искане за плащане от посочения проект. Направена е извънредна проверка на проекта от Одитния орган и е подготвен предварителен доклад, в който се отправят препоръки за фиксиране на точната сума на разходите за процесуално представителство и същите ще бъдат оттеглени от сертифицираните разходи и възстановени от бенефициента МРРБ на програмата и ще бъдат на разположение за използване по други проекти.

 • „разследвани лица“

МФ и ИА ОСЕС не разполагат с информация, че Европейската прокуратура разследва бивш или настоящ служител на МФ или на ИА ОСЕС.

Всякакви публични изказвания на недоказани неправомерни действия от страна на Одитния орган и необосновани съмнения за качеството на неговата работа уронват пряко професионалното име на всички служители и одитори от Агенцията, притежаващи национален (63 бр.)  и международни (24 бр.) одиторски сертификати, удостоверяващи техния професионализъм и етика. Подобни необосновани твърдения уронват и репутацията на одиторите от Европейската комисия и Европейската сметна палата, които са проверявали и потвърждавали резултатите от работата на Одитния орган.

Следва да се отбележи още, че доказани недостатъци в работата на одитните органи водят до прекъсване или спиране на плащанията от Европейската комисия по оперативните програми (чл.83 и чл.142 от Регламент 1303/2013).

Одитният орган следва да бъде и винаги е бил независим експертен орган. Всяка политическа намеса в работата на Одитния орган е абсолютно недопустима от гледна точка на международно признатите одиторски стандарти, които одитните органи прилагат задължително (чл.63, параграф 7 от Основния финансов регламент на Съюза (ЕС, ЕВРАТОМ) 2018/1040 и чл.127 от  Регламент (ЕС) 1303/2013).

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Моля, въведете коментар!
Моля, въведете името си тук